ЯСНОВИДЕННЯ

У системі Спаса, ЯСНОВИДЕННЯ, сприймається як вміння бачити відкритими очима енергетику людини, тварин, рослин тощо. Розрізняється два основні способи бачення: пряме та зворотне.
Пряме бачення: здатність людини бачити енергетичні поля людей, тварин, рослин, мінералів і т.д., ніби випромінюючи енергію з очей у бік об’єкта вивчення. «Під поглядом тануть хмари.»(Тютчев). Також його називають бойовим. Характерники могли на відстані керувати поглядом.
Зворотне бачення: здатність людини бачити фізичним зором енергетичні поля людей, тварин, рослин, мінералів тощо, хіба що втягуючи (скануючи) енергію, випромінювану об’єктом вивчення. Ще зворотне бачення називають «жіночим». «Що ти мила дивишся скоса низько голову нахиляє.» (Пісня).

 

Ясновидінню в Спасі завжди приділялася велика увага. Цей початок всіх почав у вивченні Науки Спас. Основний принцип ясновидіння-якщо бачу, значить можу спочатку впливати, а потім і керувати.
Ще за часів козацтва перед першим боєм молодого козака характерник брав його за потилицю і нахиляв до своєї голови, виконавши певні дії, показував на собі енергетичні поля. Той, хто побачив, вважався готовим до бою. І вже від нього залежало, пізнавати Спас далі чи злякавшись піти у релігію.
Зараз, у київській школі Спаса «Самбатос», так само приділяється величезна увага ясновидінню. На базі родових знань роду Чернікова (ТОПОР), розроблені більш м’які і зрозуміліші техніки включення ясновидіння, через передачу стану Майстра-учню, як найбільш якісний і швидкий способи навчання. Переосмислення умінь і знань наших предків, а також адаптація їх до сучасності дозволили розширити спектр впливу за допомогою ясновидіння. З’явилася можливість впливати як на об’єкти, а й сформувавши події, управляти ними.
Перший курс у нашій школі так і називається – Ясновидіння. На цьому курсі людина вчиться бачити не лише енергополя, а й їхні кольори. А це своєрідний детектор брехні. Фізично людина може приховувати свої емоції, а на енергетичному, емоції мають певне забарвлення. Тому, людина, яка володіє ясновидінням, психологічно невразлива. Зараз весна і для ясновидців це ще й буяння фарб енергетики природи. Приблизно так само бачили деякі художники, які в своїх творах показують прекрасний світ енергій, недоступний іншим.

РУС

В системе Спаса, ЯСНОВИДЕНИЕ, трактуется как умение видеть открытыми глазами энергетику человека, животных, растений и т.д. Различается два основных способа видения: прямое и обратное.
Прямое видение: способность человека видеть энергетические поля людей, животных, растений, минералов и т,д., как бы излучая энергию из глаз в сторону объекта изучения. «Под взглядом тают облака.»(Тютчев). Так же его называют боевым. Характерники могли на расстоянии управлять при помощи взгляда.
Обратное видение: способность человека видеть физическим зрением энергетические поля людей, животных, растений, минералов и т.д., как бы втягивая (сканируя) энергию, излучаемую объектом изучения. Еще обратное видение называют «женским». «Что ты милая смотришь искоса низко голову наклоня.»(Песня).

 

Ясновидению в Спасе всегда уделялось огромное внимание. Это начало всех начал в изучении Науки Спас. Основной принцип ясновидения-если вижу, значит могу сначала воздействовать, а затем и управлять.
Ещё во времена казачества, перед первым боем молодого казака, характернык брал его за затылок и наклонял к своей голове, выполнив определённые действия,показывал на себе энергетические поля. Увидивший, считался готовым к бою. И уже от него зависело, познавать Спас дальше или испугавшись уйти в религию.
Сейчас, в киевской школе Спаса «Самбатос»,  так же уделяется огромное внимание ясновидению. На базе родовых знаний рода Черникова(ТОПОР), разработаны более мягкие и более объяснимые техники включения ясновидения, через передачу состояния Мастера-ученику, как наиболее качественный и быстрый способы обучения. Переосмысливание умений и знаний наших предков, а так же адаптация их к современности, позволили расширить спектр влияния при помощи ясновидения. Появилась возможность влиять не только на объекты, но и сформировав события, управлять ими.
Первый курс в нашей школе так и называется — Ясновидение. На этом курсе человек учится видеть не только энергополя, но и их цвета. А это своеобразный детектор лжи. На физическом уровне человек может скрывать свои эмоции, а на энергетическом, эмоции имеют определенную окраску. Поэтому,человек владеющий ясновидением, психологически неуязвим. Сейчас весна и для ясновидящих это ещё и буйство красок энергетики природы. Примерно так же видели некоторые художники, показывающие в своих произведениях прекрасный мир энергий, недоступный для других.